پروژه‌های بخش ساختمانی

ساخت بیش از 100 واحد در طی 3 سال

 • دانشگاه پیام نور سپیدان
 • دانشگاه پیام نور آباده
 • دانشگاه پیام نور نیریز
 • دانشگاه پیام نور زرقان
 • دانشگاه پیام نور خاوران
 • مدرسه شماره 1 لار
 • مدرسه شماره 2 لار
 • مدرسه شماره 3 لار

پروژه‌های بخش نفت و گاز

 • گازرسانی به هشت روستای پرجمعیت جاده شیراز – بوشهر
 • توسعه شبکه گازرسانی لار
 • توسعه شبکه گازرسانی خور
 • توسعه شبکه گازرسانی گوار
 • توسعه شبکه گازرسانی یازده روستای اطراف گوار
 • توسعه شبکه گازرسانی نورآباد
 • توسعه شبکه گازرسانی ده روستای اطراف نورآباد
 • اجرای شبکه گازرسانی اختصاصی لار از پالایشگاه پارسیان
 • اجرای شبکه گازرسانی اختصاصی گوار از پالایشگاه پارسیان
 • اجرای شبکه گازرسانی اختصاصی خنج از پالایشگاه پارسیان
 • توسعه و بهسازی شبکه گازرسانی شیراز به طول 16 کیلومتر

پروژه‌های بخش راهسازی

راهسازی و محوطه سازی با همکاری شهرداری شیراز